مردم

نقش منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در رونق و توسعه اقتصاد کشاورزی جنوب به قلم حسن مرادی

قابل توجه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان،منطقه ویژه اقتصادی جازموریان که از دهه هفتاد کلید خورده وهدف اساسی آن  رونق وتوسعه اقتصاد کشاورزی منطقه جنوب کرمان بود و این موضوع در راستای ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار بعد از طرح امنیت جنوب کرمان توسط لشکر همه پیروز ۴۱ ثارالله به فرماندهی سردار دلها شهید حاج قاسم عزیز که یاور وحامی محرومین بود مورد پیشنهاد و تاکید قرار گرفت

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

پیگیری قضایی جناب آقای شکرالهی در رابطه با وضعیت نامطلوب زیربنایی زهکلوت

طی تماس جناب آقای شکرالهی نماینده محترم پنج شهرستان جنوبی درمجلس شورای اسلامی با جناب آقای فروغی رئیس محترم حوزه قضایی بخش جازموریان(زهکلوت)درخصوص وضعیت بسیارنامطلوب پل ها،راههای اصلی و روستایی که بدلیل طغیان رودخانه های فصلی تخریب گردیده باقدرت تمام ورود نماید و متولیان امردرحضوردستگاه قضایی پاسخگوی باشند.اقای شکرالهی نماینده محترم  پنج گنج درمجلس شورای اسلامی به خ