امروز برابر است با :1402-07-10

وضعیت نامناسب جاده های شهرستان های جنوب کرمان