امروز برابر است با :1402-07-10

سیل شدید در شهرستان فاریاب