امروز برابر است با :1402-07-03

سفره های آب زیرزمینی جنوب کرمان در حال نابودی