امروز برابر است با :1402-07-03

دکتر علی اصغر خیرخواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت