امروز برابر است با :1402-07-10

دکتر جلالی معاون سیاسی استانداری کرمان