بازار بدون حساب کتاب میوه و تربار در قلعه گنج

  • ۵۰

بازارمیوه وتربار در قلعه گنج بدون حساب کتاب 
بازار میوه وتره بار در قلعه گنج اصناف و صنعت معدن وحساب کتاب نمی شناسد
امروز در هرکدام از تره باری های سطح شهر برای مثلا خرید میوه می رفتیم قیمتها در هرتره بار فروشی جداگانه بود ،مثلا به قول معروف الو (پجی )در یک تره بار فروشی 10هزار تومان بفروش