مردم کهنوج در جنوب کرمان مدتی هست برای دسترسی به آب شیرین با مشکل روبرو هستند. مسئولان قول ۶٠ روز آینده را برای رفع کامل مشکل داده‌اند.

امیدواریم ظرف موعد مقرر این مشکل رفع گردد.