سردی بازار خیارسبز در جنوب کرمان، زمستان را هم شرمنده کرد
🔸افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قیمت، نبود بازار مناسب و افزایش سطح زیر کشت خیارسبز در جنوب کرمان، چنان گرمایی از بازار این محصول گرفته که تولیدکننده‌های این دیار سرمای زمستان را فراموش کرده‌اند.

🔸سردی بازار خیار سبز در جنوب کرمان این روزها از تحمل هوای سرد زمستان هم برای کشاورزان سخت‌تر شده چرا که این کشاورزان با افزایش هزینه‌های چند برابری اقدام به تولید کرده ولی با بی‌رونقی بازار دچار ورشکستگی شده‌اند .