📢 👂خائنین برای انتخابات  ثبت نام نکنند!  
 کمپین هلیل و جازموریان دست کاندیداهای فرصت طلب و خائن را رو خواهد کرد ! 
 به نام خدا 
 شنیده شده است که برخی از مسئولینی که سالها  پست مدیریتی داشته و نه تنها هیچ اقدامی برای هلیل و جازموریان نکرده اند ، حتی مانع از فعالیت کمپین هلیل و جازموریان شده و اعضای کمپین را تهدید و دلسرد می نموده اند ،  قصد نام نویسی در یازدهمین دوره انتخابات نمایندگی مجلس را داشته و میخواهند از احساسات و شور کشاورزان و اعضای کمپین هلیل و جازموریان برای جلب آرا عمومی سوء استفاده نمایند !.
  
بدینوسیله  به اطلاع چنین افراد فرصت طلبی که سالها با نیرنگ و فریب بر میزهای مدیریتی تکیه کرده اند می رساند که  : کمپین هلیل و جازموریان برای جلوگیری از این اقدام عوام فریبانه ، تک تک موارد خیانت آنها نسبت به مردم را افشا خواهد نمود تا راه خانه ملت را بر بر روی خائنان و افراد فرصت طلب ببندد !. 
 خود دانید ! 
                         کمپین هلیل و جاز موریان

  https://t.me/haliljazmorian1395/1206%E2%9C%85