🖊پیام مخاطب
حضور معظم استاندار کرمان ورئیس شرکت نفت کرمان
به اطلاع می‌رساند کشاورزی در جنوب کرمان باتوجه به محدودیت‌های شدید و قیمت های پایین تبدیل به یک معضل برای کشاورزان گردیده است و اکنون با برودتت هوا و کاهش شدید دما سرما سرمازدگی محصولات جنوب کرمان بویژه محصولات گلخانه ای راتهدید می‌کند.به گونه ای که تمام محصولات بویژه خیار سبز دچار سرمازدگی شده و از قیمت افتاده است بزرگترین ضربه به کشاورزان توسط شرکت نفت وارد آمده است که میزان سهمیه قانونی سوخت گلخانه ها را به یک سوم تقلیل داده و از واگذاری سوخت به کشاورزان خودداری می‌کند، چرا سهمیه 5000 لیتری برای پنج هزارمترمربع گلخانه به 1700لیترکاهش پیداکند؟ 
خواهشمند است مسولین مربوطه فورا اقدام نمایند چراکه عدم توجه به این مسئله موجب ضرر سنگینی به کشاورزان می شود.

جمعی ازکشاورزان وگلخانه داران جنوب کرمان

➖پیام، صرفا دیدگاه مخاطبین است  #کنارصندل نقشی