استاندار کرمان دستور داد؛
تا ۵ ماه آینده حریم و بستر رودخانه های ۵شهرستان جنوبی آزاد شود.
استاندار کرمان عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان های جنوبی استان در قلعه گنج گفت:
اطلاعات مربوط به بستر رودخانه ها در پنج شهرستان جنوبی قلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب، منوجان،کهنوج) توسط ستاد مدیریت بحران استان به فرمانداری ها ارسال می شود و آن ها موظف به نظارت و گزارش عملکرد در این باره پس از عملکرد آب منطقه ای به عنوان متولی و با همکاری نهادهای قضایی به استانداری هستند.
دکترفدائی تصریح کرد: ظرف پنج ماه آینده باید حریم و بستر رودخانه ها در پنج شهرستان جنوبی آزاد شود.