‍ بوسه کمپین هلیل بر دستان مسئولین شرافتمند. 
https://t.me/haliljazmorian1395
                                                     به نام خدا 
یکی از وکلای با سابقه جیرفت از قول آقای کارزاری قاضی دادگاه تجدیدنظر کرمان تعریف  کرد :  
در زمانی که رئیس دادگستری بردسیر بوده و آقای فایض فرخی فرماندار بردسیر بوده است ، تصویب می نمایند که چند حلقه چاه در بردسیر کنده شده و آب آنها به رفسنجان برود.
 آقای کارزاری چادری در کنار جایگاه چاه بر افراشته و می گوید " من نه به عنوان رئیس دادگستری ، بلکه به عنوان یک شهروند بردسیری با جابجایی آب از زادگاهم به شهر دیگر مخالفم واز این اینجا تکان نمی خورم تا بیایند و مرا بازداشت کنند ! " 
آقای فایض فرخی می گوید بیا و بخاطر من با این طرح مخالفت نکن ، چون من قول داده ام و  آبروی من در گرو انجام این پروژه است!  
آقای کارزاری در پاسخ میگوید من تنها منافع پدر و مادر پیر و همشهریهایم را در نظر می گیرم و هیچ کاری به  منافع شما و دیگران ندارم!.
اینقدر در چادر مانده بود که طرح جابجایی آب بطور کامل لغو شده بود و در آن مدت نشستهای اداری و مذاکرات هم در همان چادر برگزار می گردیده! !
ناگهان یاد یکی از دوستان افتادم که هنگامی که از او خواستیم عکسی با اعضای کمپین هلیل بگیرید گفت : من زیر یک استعلام هستم ( منتظر تائید صلاحیت هستم ) و اگرعکسم را ببینند صلاحیتم را تائیید نمیکنند !!! 
خیلی عصبانی شدم و دست روی شانه اش زدم و گفتم برو نمیخواهیم عکس از تو داشته باشیم !
 ولی بدان آدمی به این ترسوئی که برای حفظ حقوق شهرش حاضر نیست حتی یک عکس هم بگیرد ، هیچ اعتبار و ارزشی بین مردم ندارد ، حتی اگر وزیر یا رئیس جمهورر بشود ! 
 هرچند آدم مغروری هستم و از چاپلوسی بیزارم و تاکنون دست هیچ کس را نبوسیده ام و نخواهم بوسید ، اما با افتخار دست آقای کارزاری را می بوسم که آب و خاک و مصلحت پدر و مادر و همشهریانش را ، به موقعیت و میز و پستهای 2 روزه نفروخت ! 
 حالا کدامیک از شما مسئولین شهرستانهای رابر و 7 شهرستان جنوبی کرمان و دلگان و ... که اینهمه دم از دلسوزی می زنید ، مرد مردانه نظر خودتان را صراحتا" و بدون ترس در مورد پیامدهای ناگوار خشک شدن هلیل و تالاب  جازموریان بیان کرده اید؟
 چند بار به این تجاوز رسمی به حقوق خود و فرزندانتان اعتراض کرده اید؟ 
مگر از قدیمهای خود نشنیده اید ملک و ناموس تعارف و گذشت ندارد ؟! 
تا کی بخاطر ترس بیهوده دچار خودسانسوری و خفقان هستید؟

مگر نه این است که پس از بازنشستگی باید در میان همین مردم زندگی کنید و آن زمان ، حتی اجازه نخواهند داد درب کشو میز مدیریتی را که روزگاری در اختیار شما بوده و به رئیس بعدی رسیده است را ، باز کنید؟!
بنا براین، زمان آن است که تنپوش بردگی را در آورده و جامه آزادگی بر تن کرده و نام خود را در دفتر مبارزات مردمی هلیل جاودانه سازید. 
 چه آنکه نام مسئولین مزدور و خیانت پیشه  گرد آوری شده و به زودی در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. 
     با سپاس 
   فرود  رفعتی      
   کمپین هلیل و جازموریانhttps://t.me/haliljazmorian1395