‍ بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان فاریاب امروز صبح مورخ ٩٨/١٠/٩ به اتفاق کارشناس عمرانی فرمانداری ، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و  مهندسین مشاور و پیگیری جهت تامین اعتبار لازم
پروژه های احداث راه فاریاب ارزوئیه، راه سرنی به موردان، تکمیل محور حرمه و شریک اباد، راههای روستایی آماده آسفالت چاه شم ، کناررشکی به گلدسته،پاریگ امیری، چاه عبدل، چاه دو کهور،پاریگ طریقی ، خشک آوری بطول جمعا ١٠کیلومتر 
ضمنا از ١٥ کیلومتر از راههای روستایی که سال گذشته آسفالت گردید نیز بازدید بعمل آمد
روابط عمومی راه و شهرسازی فاریاب