تفاوت ایمان و باور

  • ۱۸۲

🌿🌿🌿

سوال امروز👇

 

"ایمان داشتن" با "باورساختن" چه تفاوتی دارد؟

آیا میتوانیم 

با ساختن باورهای مثبت آنگونه

 که "دانشهای م